Dit is de website van de stichting PubliekPrivaat

De missie van de stichting is het tot stand brengen van publiek-private samenwerking. Tussen overheidsprofessionals enerzijds en mkb-bedrijven en zzp-ers anderzijds. Al sinds 2003 worden daarom online en offline publiek-private overlegbijeenkomsten gehouden waarin overheid en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en problemen en ervaringen met elkaar uitwisselen. Op allerlei thema’s, waaronder vastgoed, bouw, asbest, bodem, milieu, afval, de openbare ruimte, inkoop, bedrijfsvoering, publieksdienstverlening, Wmo, werk en inkomen.

De publiek-private intervisiebijeenkomsten; online en offline

Zie de agenda op deze website waar een deel van de te houden en gehouden bijeenkomsten staat vermeld. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor overheidsfunctionarissen en voor vakdeskundige bedrijven uit de betreffende branche/sector. We bundelen graag krachten en we delen graag kennis en ervaringen ten behoeve van beleidsmakers en belangenclubs. Daarom ontvangen onder meer de navolgende organisaties al jarenlang op  ons initiatief de rapportage met best practices uit publiek-private bijeenkomsten:

Vereniging Directeuren Publieksdiensten

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden

PO Raad

VO Raad

Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

Informatiepunt Leefomgeving

Landelijk Netwerk Veilig Thuis

Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners

SIKB netwerk voor bodembeheer

Platform31

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ministerie van Economische zaken en Klimaat

Ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers

Stichting ZZP Nederland

De bijeenkomsten worden vandaag de dag vooral online georganiseerd en dat bevalt uitstekend. De locatie voor de offline bijeenkomsten is vergadercentrum De Eenhoorn te Amersfoort, direct tegenover het Centraal Station Amersfoort.

In het bestuur en de klankbordgroep van de stichting zijn vertegenwoordigd:

Vertegenwoordigers uit gemeentelijk Nederland  Vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld (brancheorganisaties);  Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (zzp-ers en mkb-bedrijven);

Het overheidsnetwerk van de stichting PubliekPrivaat bestrijkt in grote lijnen:  Ongeveer 300 gemeenten met in totaal bijna 9.000 gemeentelijke functionarissen uit vrijwel alle beleidsterreinen  Ongeveer 15 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) Ongeveer 120 woningcorporaties  Een aantal organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat Diverse ministeries.

Lees meer op deze website.

publiekprivaat branchejurist branche jurist

Economisch nieuws