Dit is de website van de stichting PubliekPrivaat

De missie van de stichting is het tot stand brengen van publiek-private samenwerking. Tussen overheidsprofessionals enerzijds en mkb-bedrijven en zzp-ers anderzijds.

Al sinds 2003 worden daarom online en offline publiek-private overlegbijeenkomsten gehouden waarin overheid en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en problemen en ervaringen met elkaar uitwisselen. Op allerlei thema’s, waaronder vastgoed, bouw, asbest, bodem, milieu, afval, de openbare ruimte, inkoop, bedrijfsvoering, publieksdienstverlening, Wmo, werk en inkomen.

 

In het bestuur en de klankbordgroep van de stichting zijn vertegenwoordigd:

Vertegenwoordigers uit gemeentelijk Nederland  Vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld (brancheorganisaties);  Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (zzp-ers en mkb-bedrijven);

Het overheidsnetwerk van de stichting PubliekPrivaat bestrijkt in grote lijnen:  Ongeveer 300 gemeenten met in totaal bijna 9.000 gemeentelijke functionarissen uit vrijwel alle beleidsterreinen  Ongeveer 15 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s)  Ongeveer 40 woningcorporaties  Een aantal organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat  Het ministerie van Economische Zaken

 

 

De publiek-private intervisiebijeenkomsten; online en offline

Zie de agenda op deze website waar een deel van de te houden en gehouden bijeenkomsten staat vermeld.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor overheidsfunctionarissen en voor vakdeskundige bedrijven uit de betreffende branche/sector.

De bijeenkomsten worden mede georganiseerd ten behoeve van ministeries, ondernemersbelangenorganisaties, brancheverenigingen en andere partijen in het middenveld, die de verslagen van de bijeenkomsten met geformuleerde best practices ontvangen.

De bijeenkomsten worden vandaag d edag vooral online georganiseerd en dat bevalt uitstekend. De locatie voor de offline bijeenkomsten is vergadercentrum De Eenhoorn te Amersfoort, direct tegenover het Centraal Station Amersfoort.

Lees meer op deze website.

publiekprivaat branchejurist branche jurist

Economisch nieuws