Dit is de website van de stichting PubliekPrivaat

De missie van de stichting is het tot stand brengen van publiek-private samenwerking. Tussen overheidsprofessionals enerzijds en mkb-bedrijven en zzp-ers anderzijds. Al sinds 2003 worden daarom online en offline publiek-private overlegbijeenkomsten gehouden waarin overheid en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en problemen en ervaringen met elkaar uitwisselen. Op allerlei thema’s, waaronder vastgoed, bouw, asbest, bodem, milieu, afval, de openbare ruimte, inkoop, bedrijfsvoering, publieksdienstverlening, Wmo, werk en inkomen.

De publiek-private intervisiebijeenkomsten; online en offline

Zie de agenda op deze website waar een deel van de te houden en gehouden bijeenkomsten staat vermeld. Tijdens deze bijeenkomsten worden op werkvloerniveau krachten gebundeld tussen overheid en markt. Vakgenoten uit overheid en uit bedrijfsleven komen bij elkaar en helpen elkaar om hun werk beter te kunnen doen en om meer resultaten uit hun werk te halen. Ondernemers en zzp-ers uit elke branche en beroepsgroep mogen zich actief bemoeien met de gemeentelijke uitvoering van beleid. En de gemeentelijke overheid maakt zodoende gebruik van kennis uit de markt.

De stichting PubliekPrivaat organiseert de bijeenkomsten mede ten behoeve van beleidsmakers en belangenclubs. Let op: de woorden “mede ten behoeve van” zijn heel zorgvuldig gekozen. Want de stichting PubliekPrivaat is volkomen neutraal en onafhankelijk en heeft met belangenclubs geen enkele relatie en geen enkele band van welke aard dan ook. Zij wil dan ook op geen enkele wijze aan belangenclubs gelieerd zijn. Want tijdens de publiek-private overlegbijeenkomsten die al 20 jaar worden georganiseerd, worden regelmatig klachten door uitvoerende ambtenaren en uitvoerende bedrijven geuit over de veronderstelde medeplichtigheid van belangenclubs aan de totstandkoming van gebrekkige wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Die klachten worden door de stichting PubliekPrivaat verwerkt en gebundeld in de verslagen van de publiek-private bijeenkomsten die de stichting daarna ten behoeve van de belangenclubs ongevraagd aan hen toestuurt.

Ook worden de meest ernstige signalen en misstanden onder de aandacht van landelijke volksvertegenwoordigers gebracht.

 

De bijeenkomsten worden vandaag de dag vooral online georganiseerd en dat bevalt uitstekend. De locatie voor de offline bijeenkomsten is vergadercentrum De Eenhoorn te Amersfoort, direct tegenover het Centraal Station Amersfoort.

Het (semi-)overheidsnetwerk van de stichting PubliekPrivaat bestrijkt in grote lijnen:  Ongeveer 300 gemeenten met in totaal bijna 9.000 gemeentelijke functionarissen uit vrijwel alle beleidsterreinen  Ongeveer 15 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) Ongeveer 300 woningcorporaties Ongeveer 900 onderwijsorganisaties  Een aantal organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat

Lees meer op deze website.

publiekprivaat branchejurist branche jurist

Economisch nieuws