okt
15
di
2024
Online intervisiebijeenkomst afvalbeleid
okt 15 @ 10:00 – 12:00

Overweegt u mee te doen aan het overleg en wilt u ter informatie de volledige stukken voor het overleg ontvangen, stuur dan een mail aan secretariaat@stichtingpubliekprivaat.nl onder vermelding van het onderwerp van het overleg

 

Voor gemeentelijke functionarissen
Met medewerking van vakdeskundige bedrijven die innovatieve initiatieven nemen

Programma

 

 1. Ontvangst met koffie / thee
 2. Opening door de dagvoorzitter

De bijeenkomst is uitsluitend gebaseerd op specifieke aansprekende praktijkvoorbeelden van de initiatiefnemers en deelnemers. De deelnemers kunnen bij opening van de bijeenkomst melden welke vraag- en probleempunten zij zelf aan de orde willen stellen. Tijdens de bijeenkomst zullen deze problemen grondig worden behandeld, samen met een aantal van de al genoemde onderwerpen onder agendapunt 4, middels praktische intervisie met elkaar. Doelstelling: verkrijging van handvatten voor het maken van keuzes. Men geeft elkaar tips voor kwaliteitsverbetering en kostenreductie. Gebleken is dat gemeenten en andere ketenpartners daar erg veel baat bij kunnen hebben.

 

 1. Tot bij aanvang van de bijeenkomst kunnen nog vraag- en probleempunten worden geagendeerd m.b.t. de volgende relevante thema’s en handhavingsaspecten:

Afvalstoffenbelasting, duurzame energie uit afval, hergebruik materialen, afvalscheiding verhogen, minder milieudruk bij afvalbeheer, ecostations, landelijk Afvalbeheerplan, afvalstoffen afkomstig van schepen, asbest, bouw- en sloopafval, dierlijke vetten, e-afval, EVOA, gevaarlijke afvalstoffen, storten van afvalstoffen (buiten inrichting), ketenhandhaving

 

 1. Door gemeenten en bedrijven zijn de afgelopen tijd de navolgende vraag- en aandachtspunten ingediend:
 • Gemeenten werken veelal met een inkoopbeleid dat vooral is gebaseerd op aanbesteding met langdurige contracten en niet flexibel zijn. Afvalbeleid is echter dynamisch en vergt juist een flexibele aanpak. Je kunt dan denken aan pilots voor nieuwe inzameltechnieken en verwerkingsmethoden. Er moet voor worden gezorgd dat gemeenten kiezen voor die flexibiliteit resulterend in een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en inzamelaars.
 • We worstelen met vragen omtrent zorgplicht vs. marktwerking (voorbeeld: textielinzameling door gemeente en/of markt). Textielinzameling heeft waarde dus de markt wil het. Het is belangrijk regie te houden.
 • We hebben geen specifiek beleid voor zwerfasbest en we ervaren het onderzoeken en verwijderen van zwerfasbest als vreselijk duur.
 • Van afval naar grondstof. Doelstelling: 75% afvalscheiden. Scheidingspercentage is geen goede prestatie-indicator. Niet scheiden om te scheiden. Is het een nuttige toepassing of is hergebruik mogelijk?
 • Waardevolle deelstromen (textiel/frituurvet/papier/metaal). Gemeenten hebben zorgplicht. Men kan handhaven of toelaten. Denk aan consequenties bijvoorbeeld voor afvalheffing en inzicht in kilo’s.
 • Betrek politiek bij, en maak hen rijp voor, het omgekeerd inzamelen en de vervolgstap (gedifferentieerd tarief / Diftar). Informeer bewoners van de gemeente / maak hen enthousiast voor het omgekeerd inzamelen.
 • Heeft een afvalbrengstation nog toekomst voor de gemeente? Moet de gemeente het afvalbrengstation beheren of de markt?

 

 • Afvalverwerking is (en anders wordt) een onmisbaar sluitstuk in de keten van afvalbeheer. Geldt ook voor nascheiding! Bronscheiding kent grenzen / gebruikersgemak speelt daarbij een belangrijke rol. Draagvlak(vorming) is voor gemeentelijk afvalbeheer onmisbaar. Hoe verbeteren wij de textielinzameling? Gemeenten moeten aandeelhouder worden in afvalscheidingsbedrijven.
 • Controle op ondergrondse containers verdient zich terug en met name ook in combinatie met het omgekeerd inzamelen !
 • In de discussie over afvalscheiding gaat het ook over de vraag wat het de burger kost en wat het oplevert. Vloeien de baten terug naar de burger als we de afvalstoffenbelasting eerst verhogen?
 • Er zijn meerdere stromen afval en we gaan naar een multi-nichemarkt toe, waarin bedrijven kiezen welke stromen ze willen en kunnen behandelen
 • We hebben onze schrootinstallatie gesloten. Die stroom gaat dus nu naar een ander bedrijf, die we niet meer concurrent noemen, maar partner
 • De overheid zit nu aan het stuur want de markt is er nog niet. De verpakkingsindustrie heeft nu onvoldoende incentives om recyclebaar materiaal te gebruiken.
 • Wij hebben het nieuwe inzamelen geïntroduceerd. Wij vinden het geweldig, maar het heeft bij burgers en politiek veel gezeur opgeleverd over de extra container
 • We hebben wel eens bedacht dat ons GFT-afval ook aan boeren geleverd zou kunnen worden. Maar dat paste niet in de bestaande contracten. Er zijn op dit gebied veel juridische hobbels
 • Als een keten heel gemakkelijk te realiseren was, was het al gebeurd. De recycling van kunststof is nu eenmaal heel erg duur. Daar moet geld bij.
 • Gemeenten hebben zelf ook jarenlang aanbesteed op basis van prijs. Dat verandert gelukkig. Contracten zijn nu flexibeler zodat er ruimte is om innovatief bezig te zijn.
 • Gemeenten moeten meer vertrouwen hebben in de eigen partners. Ze komen zelf met hele gedetailleerde contracten.
 • We praten teveel over klant en leveranciers, in plaats van over partners die samenwerken
 • De afvalheffing moet 20 euro omhoog om de burger de kans te geven 40 euro terug te verdienen. Het vergt bestuurlijke moed om dat in te voeren.
 • In de energiemarkt leek het ook alsof alles zomaar aan de markt overgelaten kon worden. Nu ook die markt in transitie is, vragen vele partijen zich af of die privatisering niet te vroeg is gekomen. De overheid kan er nog nauwelijks op sturen
 • Wij welken niet alleen met een economische visie, maar hebben ook doelen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. Die niet-economische doelen zijn beter geborgd bij een overheid
 • Wij hebben een constructie bedacht waarbij de sturing en besluitvorming in handen is van de gemeente maar de hele operatie in handen van een private partij. Dat is “the best of both worlds”
 • Wij zijn bijna op het punt gekomen dat we capaciteit over hebben in onze installaties. De vraag is dus niet of we gaan importeren, maar wannéér
 • Als het gaat om gemeentelijk afval, zit er een politiek-emotioneel element aan de vraag of dit geëxporteerd moet worden. Bij industrieel afval zal dat minder zijn
 • De uitdaging in Nederland is de toekomstige overcapaciteit. Ook elders zal het aanbod afnemen. Met het oog daarop, moeten we de markt reorganiseren
 • De winnaars van morgen, zijn degenen die coalities kunnen sluiten
 • Aanbesteding textiel: inzameling en verwerking (sorteren, vermarkten). Door inzakkende textielmarkt dalen de afzetprijzen en hebben sorteerbedrijven een liquiditeitsprobleem richting inzamelaars. Hoe hiermee om te gaan als de inzamelaar een andere partij is dan de verwerker en als de inzamelaar dezelfde partij is als de verwerker.
 • Beter koersen op restafvalaanbod voor huishoudelijke afvaldoelstelling
 • In het kader van Social Return on Investment (SROI) kun je afvalbakken plaatsen op flatverdiepingen die geleegd kunnen worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

 1. Slotronde en afsluiting
 • Iedereen krijgt de kans tot een laatste woord, een slotconclusie en het doen van een persoonlijke aanbeveling. Ook hiervan wordt verslag opgemaakt.

 

 

Binnen 2 weken wordt een compleet verslag aan alle aanwezige deelnemers toegezonden, vergezeld van een deelnemerslijst en concreet toepasbare aanbevelingen.