okt
1
di
2024
Online intervisiebijeenkomst praktijkervaringen Wet maatschappelijke ondersteuning
okt 1 @ 10:00 – 12:00

Overweegt u mee te doen aan het overleg en wilt u ter informatie de volledige stukken voor het overleg ontvangen, stuur dan een mail aan secretariaat@stichtingpubliekprivaat.nl onder vermelding van het onderwerp van het overleg

 

Voor gemeentelijke functionarissen
Mede ten behoeve van brancheorganisaties in de zorg

 

Programma

 1. Ontvangst met koffie / thee
 1. Opening door de dagvoorzitter

De bijeenkomst is uitsluitend gebaseerd op specifieke aansprekende praktijkvoorbeelden van de initiatiefnemers en deelnemers. De deelnemers kunnen bij opening van de bijeenkomst melden welke vraag- en probleempunten zij zelf aan de orde willen stellen. Tijdens de bijeenkomst zullen deze problemen grondig worden behandeld, samen met een aantal van de al genoemde onderwerpen onder agendapunt 3, middels praktische intervisie met elkaar en met aanwezige vakdeskundigen.

Doelstellingen:

 • Samenwerking tussen gemeenten onderling en met zorgverleners;
 • Kostenreductie, risicoreductie en kwaliteitsverbetering.
 1. Door gemeenten, zorgverleners en anderen zijn vooraf de volgende concrete vraag- en aandachtspunten ingediend:
 • Samenwerken met aangrenzende gemeenten brengt soms uitkomst maar levert ook nieuwe vragen. Hoe zorg je voor duidelijke sturing, monitoring en verantwoording? Hoe kan kostenverevening helpen om de financiën te beteugelen?
 • Zijn uw sociale wijkteams op volle sterkte? Kunnen zij voldoen aan de hooggespannen verwachtingen omtrent samenwerking, taakverdeling en maatwerk?
 • Veel gemeenten worstelen nog met hun rol als opdrachtgever. Waar knelt het, wat werkt en hoe moet het verder
 • Zorg als Wmo-raden dat er ook ongevraagde adviezen komen
 • Wmo-raden moeten deskundig genoeg zijn
 • Zorg dat er 1 iemand achter de voordeur bij mensen komt. Afstemming in de backoffice
 • Hulpverlener geeft (zich) maar gaat niet voor de betrokkene zorgen. Wil niets bereiken maar is verbonden. Waar wordt betrokkene blij van?
 • Burgers die de weg niet meer weten te vinden en die angstig zijn door alle veranderingen
 • Afstemmingsproblemen tussen WLZ, Wmo en zorgverzekering
 • Nieuwe cliënten weten niet goed waar zich te melden met een ondersteuningsvraag
 • Zorgmijders melden zich niet bij de gemeente
 • Wachtlijsten keukentafelgesprekken
 • Onvoldoende herkenning problematiek cliënten voor juiste indicatie
 • Te weinig cliëntondersteuners en men heeft te weinig kennis van doelgroep
 • Wijkteam onvoldoende bekend met doelgroep
 • Zelfredzaamheid, participatie en eigen verantwoordelijkheid. Hoe beïnvloedt u dit?
 • Financiële aspecten: subsidiëring, kostprijs versus tarifering, business modelleren
 • Inzicht in uw werkveld: marktpartijen, samenwerkingspartners, toezichthouders, waar ligt uw verantwoordelijkheid?
 • Hoe creëert u draagvlak binnen uw eigen organisatie en hoe zet u de burger optimaal in zijn of haar eigen kracht?
 • Sturing op resultaten van zorg en ondersteuning door niet meer in te kopen volgens een P*Q model. Inkopen op percelen met een vast bedrag. Aanbieders kunnen inschrijven op een percentage van het perceel. Per kwartaal wordt een deel van het bedrag aan de aanbieders overgemaakt. De gemeente stuurt op resultaten van zorg en ondersteuning op basis van zeven indicatoren, te weten synergie, vakmanschap, bereik, prijs, klanttevredenheid, verantwoordelijkheidsladder en ondersteunen van het netwerk.
 • Burger zo lang mogelijk zelfstandig
 • De klant staat centraal, niet de organisatie
 • Van aanbod- naar vraagsturing
 • Eén loket ipv diverse
 • De individuele burger integraal ondersteunen bij maatschappelijk participatie van vraag tot aanbod
 • De toegang faciliteren tot al het aanbod en daarmee integrale keten samenwerking organiseren en faciliteren
 • Klantgerichte dienstverlening met totaal overzicht en directe toegang tot alle producten en diensten op één adres
 • Persoonsvolgend budget (PVB): burger kiest zelf
 • Als de burger een product wenst dat nog niet bestaat, zorgt de gemeente dat het er komt
 • De vraag van de burger vormt het uitgangspunt bij het financieren van aanbieders
 • Slechts door sommige gemeenten wordt de creativiteit ten volle benut en wordt een lokale inkoopmethode ontwikkeld. De gemeente Utrecht bijvoorbeeld maakt op basis van de cijfers over de in 2013 en 2014 geboden ondersteuning een individueel voorstel per aanbieder. Ook zijn er nog enkele gemeenten die een subsidierelatie met de aanbieders zijn aangegaan.
 • Heeft de transitie geleid tot vermindering van bureaucratie, fragmentatie en complexe samenwerking?
 • Hoe bieden we ruimte aan de onderstroom van alternatieve systemen die niet door de politiek worden gefaciliteerd of gestructureerd?
 • Talentenbank waar mensen met psychische stoornissen maar ook ouderen wat kunnen doen
 • Hoe stimuleren we het innovatieve vermogen van beleidsmakers en professionals in de zorg en welzijn?
 • Hoe verhoudt het keukentafelgesprek zich tot inkoop/contractering van zorg en ondersteuning?
 • Hoe maken we onderscheid tussen algemene en maatwerkvoorzieningen?
 • Inzet van informele zorg: hoe leer je als buurtteammedewerker kijken met die informele blik? Wat zijn de (on)mogelijkheden van informele zorg? Wie kan er inzicht bieden in het woud van aanbieders van informele zorg? Waar haal je de juiste vrijwilliger vandaan?
 • Hoe kunt u de prestaties in de jeugdzorg meten en sturen op kwaliteit?
 • Kunt u als gemeente maatwerk bieden met de Participatiewet?
 • Veel klachten over de informatievoorziening vanuit de gemeente en over het uitblijven van een beslissing op de aanvraag.
 • Bij sociale wijkteams en medewerkers die het keukentafelgesprek voeren is vaak te weinig kennis aanwezig. Ook onafhankelijke cliëntondersteuners hebben die kennis vaak niet, als zij al beschikbaar zijn
 1. Slotronde en afsluiting

Iedereen krijgt de kans tot een laatste woord, een slotconclusie en het doen van een persoonlijke aanbeveling. Ook hiervan wordt verslag opgemaakt.