nov
19
di
2024
Online intervisie- en voorlichtingsbijeenkomst asbest
nov 19 @ 10:00 – 12:00

Overweegt u mee te doen aan het overleg en wilt u ter informatie de volledige stukken voor het overleg ontvangen, stuur dan een mail aan secretariaat@stichtingpubliekprivaat.nl onder vermelding van het onderwerp van het overleg

 

Voor vergunningverleners, handhavers en beleidsfunctionarissen van gemeenten
Voor functionarissen van woningcorporaties
Met aandachtspunten voor reductie van asbestrisico’s
Met medewerking van asbestkundigen

Programma

1. Ontvangst met koffie / thee

2. Opening om 09.30 uur door de dagvoorzitter

Vanuit gemeenten, woningcorporaties, Omgevingsdiensten en brancheorganisaties zijn vraag- en aandachtspunten aangedragen voor de agenda van deze bijeenkomst. Ze staan op de inventarisatielijst (punt 3) van deze agenda. De deelnemers kunnen bij opening van de bijeenkomst melden welke vraag- en probleempunten zij zelf aan de orde willen stellen, onder meer uit deze lijst. Maar niet alle op de lijst geplaatste aandachtspunten worden besproken, doch alleen de door de aanwezigen te kiezen aandachtspunten en vraagpunten. Dat kunnen overigens ook punten zijn die niet op de inventarisatielijst staan !
Tijdens de bijeenkomst zullen deze problemen grondig worden behandeld, gebruikmakend van praktische kennis van asbestkundigen.

3. Bespreking van de door gemeenten, Omgevingsdiensten, woningcorporaties en andere partijen in de afgelopen tijd ingediende vragen, opmerkingen en aandachtspunten, waaronder:

(Gemeenten en Omgevingsdiensten):

 • Er komt (voorlopig) geen wettelijke basis voor een asbestdakenverbod. Het gezondheidsrisico van deze daken blijft echter bestaan en zal vermoedelijk groter worden als daken meer gaan verweren. Ook is de verwachting dat deze daken steeds moeilijker te verzekeren zijn. Bij asbestbranden zal de schade niet altijd verhaald kunnen worden op de eigenaar. In dit geval zal naar gemeenten worden gekeken om de kosten te dragen.
 • Er zijn nu 11 arbeidsinspecteurs die zich met asbest bezig houden en een aantal toezichthouders per omgevingsdienst. Wat zou er gebeuren als we alle toezichthouders van alle Omgevingsdiensten zouden opleiden voor asbesttoezicht (en hen dus ook BOA zouden maken)? Zou de handhaving dan niet effectiever zijn?
 • De aanvraag sloopmelding blijkt los te staan van het LAVS. Wat vinden gemeenten hiervan?
 • Combi asbestsanering en natuurwetgeving (vleermuizen). Ervaringen met grootschalige aanpak?
 • Hoe komen we tot een handhavingsstrategie waarbij we bedrijven/particulieren zover krijgen dat ze kiezen voor legale asbestverwijdering, ook als de financiele middelen ontbreken.
 • Hoe dwing ik juridisch het maken van een asbestinventarisatie af? De eigenaar zegt dat er geen asbest is maar gezien leeftijd van het pand is het wel asbestverdacht. De wetgeving biedt gen basis voor een asbestinventarisatieplicht behoudens bij een calamiteit.
 • Wat zijn ervaringen van gemeenten met de toezichthoudende taken van de Omgevingsdiensten? Medewerkers van een Omgevingsdienst komen van uit een andere stad of dorp en hebben geen directe binding met het werkgebied. Bij illegale sloop moet de gemeentelijke medewerker contact zoeken met de Omgevingsdienst maar dat werkt vertragend.
 • Schade aan een asbestgevel. Ieder gebroken plaat blijkt een calamiteit te zijn. Moet ik ieder plaatje saneren?
 • Inventarisatie geeft klasse 2. Aan. Na opdrachtverlening besluiten sloopbedrijf en inventarisatiebureau alsnog om het in klasse 1 uit te voeren.
 • Hoe om te gaan met asbestbeschoeiingen. Wel of niet verwijderen in de toekomst of heden?
 • We zijn een kleine plattelandsgemeente met 1,4 miljoen m2 asbest. Veel sluitende bedrijven of voormalige agrariërs. Hoe ruimen we het asbest op?
 • In de bebouwde kom hebben we relatief veel panden met minder dan 35 m2 asbest. Hoe krijgen we deze mensen in beweging om het asbest af te (laten) voeren?
 • Indiening van sloopmeldingen; meldingsformulier en asbestinventarisatierapport corresponderen niet met elkaar.
 • Het onkundig verwijderen van asbesthoudende toepassingen uit woningen bij mutatie leidt vaak tot verontreiniging en hoge kosten. Waarom niet meer kennisoverdracht bij opzeg huur – huurder? Spaart kosten voor corporatie en komt veiligheid van omgeving en milieu ten goede
 • Particulieren moeten in principe ook het verwijderen van asbest met een sloopmelding doen (binnen bepaalde grenzen). Hoe gaan gemeenten / Omgevingsdiensten / Milieustraten om met het actief buiten opsporen, met het wel of geen melding doen, met hoeveelheden, met soorten asbest die zij niet mogen verwijderen, met het al dan niet wegsturen van burgers, en met het registreren van weggestuurde burgers
 • Bij illegale sloop en al afgevoerde materialen en zonder inventarisatierapport is het lastig bewijzen boven tafel te krijgen
 • Discutabele kwaliteit asbestrapportage. Verkeerde doel rapportage. Geen destructief onderzoek maar wel uitsluitingen bij totaalsloop. Onduidelijke tekening.
 • Het LAVS is een onwerkbaar systeem want laat niet alles zien.
 • Er zijn nogal wisselende ervaringen met het toezicht onder de Wet kwaliteitsborging Bouwen
 • Wat zijn de ervaringen met de Asbest-OS App
 • Hoe werken woningcorporaties en Omgevingsdiensten nu samen?
 • Een gaaf asbesthoudend plaatje van 20 bij 20 cm. Zit met 4 kleine spijkertjes vast. Hoe haal je dit simpel weg? Hier is veel gedoe over geweest.
 • Particulier met verwijderde asbestpijp in woning. Kosten asbestverhaal meer dan tijdens aanbrengen. Milieustraat neemt geen pijpen aan. Wat nu? Particulier onwetend over asbestverwijderen. ZZP/klusbedrijf bezig geweest. Particulier is de dupe.
 • Asbest in bodem. Nieuw geval – compleet verwijderen. Oud geval – verwijderen tot onder I-grens. We moeten het verontreinigingsmoment bepalen en de juiste strategie kiezen die praktisch en betaalbaar en acceptabel is.
 • We willen een asbestinventarisatierapport afdwingen bij het vermoeden van asbesthoudende toepassingen.
 • Is er geen mogelijkheid om in het kader van kostenbesparing geen asbestinventarisatierapport te eisen als meer dan duidelijk is dat de dakplaten op bijvoorbeeld een stal asbesthoudend zijn? De sloop vindt toch al plaats door een gecertificeerde saneerder.
 • Diverse schuurtjes op een terrein die gesloopt moeten worden. Volgens aanvrager geen asbest. Volgens ons wel asbestverdacht. Geadviseerd om monsters te laten nemen. Aanvrager wil dat liever niet omdat hij dan in het LAVS wordt gemeld en het dan niet zelf mag slopen.
 • Op het sloopmeldingsformulier wordt aan de aanvrager gevraagd of er asbest wordt verwijderd. Als er nee wordt ingevuld moet ik dat dan maar geloven?
 • Sloop tuinbouwkassen. In het algemeen asbesthoudende kit – asbestverdenking in bodem. Regeling sloop tuinbouwkassen geldt sinds 2006 niet meer. Ik heb AI-rapporten gezien waarin vermeld wordt dat inventarisatie kassen niet meer hoeft. Toch wil ik asbestbodem-onderzoek voorschrijven zowel voor als na de sloop.
 • Het LAVS is niet up to date. Niet gebruikersvriendelijk. Documenten niet of te laat in systeem gezet. Voor gemeenten niet mogelijk opdrachtgever te zijn bij verwijdering asbest (illegale stort).
 • Gedumpte grond met asbest op gemeentelijke gronden. Bovenop een gasleiding. Er is ons niet bekend wie de grond daar gedumpt heeft.
 • Toename van asbestsaneringen van daken bij agrarische gebouwen (voormalig) welke in het overgangsrecht zijn geplaatst door beperkte oppervlaktemeters aan bijgebouwen bij wonen. Het is vaak onverteerbaar dat toestemming wordt gegeven voor asbestsanering maar geen herbouw. De gebouwen worden gebruikt en men wil dit continueren (bestaand gebruik).
 • Bij asbestcalamiteiten is er vaak veel onrust en paniek bij burgers en bedrijven en ten onrechte. Het lukt gemeenten, corporaties, Omgevingsdiensten en hulpverleners nog steeds niet om e.e.a. duidelijk te maken. Asbestcalamiteiten kosten veel geld en zorgen voor paniek. De gemeente Den Haag werkt hierin goed samen met woningcorporaties.
 • De beoordeling van rapporten door omgevingsdiensten loopt soms stroef omdat bij meer complexe panden de geschiktheid van een rapport niet met een vinkje op het titelblad is te duiden. In dat geval staat de geschiktheid in het rapport en die wordt niet altijd gelezen
 • Administratieve handelingen, steeds minder tijd voor goed advies en oplossingsgericht denken. LAVS te rigide opgezet.
 • Burgers zijn vaak onverschillig of juist zwaar in paniek als er asbest aanwezig is. “Witte pakken-vrees”. We willen hier communicatief slim mee om gaan.
 • We willen voorkomen dat burgers zelf onverantwoord met asbest omgaan en we willen dat ze de gevaren onderkennen. Wij hebben al veel info op onze website en via facebook e.d. en bij de stortplaats.

 

(Woningcorporaties):

 • Hoe omgaan met zelf aangebrachte voorziening (bijvoorbeeld asbest golfplaten)?
 • De huurder moet zijn woning verlaten ivm verhuizing of renovatie. Moet leeg opleveren. De kans bestaat dat hij asbesthoudend materialen verwijdert. Historie woning niet bekend.
 • Kans op afkeur van rapporten door Omgevingsdiensten. Met name de afkeur op formaliteiten bijvoorbeeld reikwijdte of geschiktheid.
 • Bij planmatig onderhoud moet ik alle woningen laten inventariseren terwijl het identieke woningen met dezelfde asbesthoudende materialen zijn op dezelfde plekken. Dit geeft veel bewonersoverlast en kost veel geld.
 • Waarom is het advies van de asbestinventarisatie (soms) aan de veilige kant? Navraag zorgt (soms) voor een andere risicoklasse en goedkopere oplossing. Denk mee met de opdrachtgever !
 • Praktisch organiseren en mogelijk maken van het verwijderen van hechtgebonden asbest. Op een eenvoudige manier. Als de situatie dit toelaat waarbij organisaties zoals woningbouwcorporaties dmv deskundige dit mogen beoordelen en beslissen.
 • Waarom moeten we alle gelijkende woningen allemaal apart bezoeken? Bijvoorbeeld asbest onder dakbeschot woningen. Gelijk bouwjaar en uitvoering etc.
 • Bij aanvraag sloopmelding bij mutatie wordt standaard de 5 dagen termijn overschreden. De mutatieprocedure wordt daarmee gehinderd waardoor wij langere leegstandskosten hebben.
 • Mag men in een woning aan het werk waar een asbesthoudend kruipluik ligt (deze is heel). De onderhoudspartij vindt van niet.
 • Hoe ga je om met asbesthoudende kit bij planmatig schilderwerk maar ook bij glasbreuk
 • Wat zijn wij als woningcorporatie wettelijk verplicht om te doen nu we nog geen asbestbeleid hebben vastgesteld? Dit ten aanzien van inventarisatie, informatie zittende huurders, landelijk meldingssysteem etc. Voor de goede orde: als we bij onderhoud asbest tegen komen wordt netjes na inventarisatie gesaneerd.
 • Bij bezit van woningen door VvE, strookt het asbestbeleid van Portaal niet met die van de VvE. Het gaat uiteraard altijd alleen maar om het geld. Bewoners zijn de dupe.
 • We hebben geconstateerd dat er verontreinigingen zijn ontstaan op zolders met asbest dakbeschot en dat het aannemelijk is dat dit bij andere woningen met asbest dakbeschot ook het geval zal zijn. Gezien de zorgplicht die we hebben zullen we deze (risico)woningen (circa 400 stuks) moeten inventariseren op verontreinigingen. Binnen welke termijn moeten we dit doen en hoe groot moet de steekproef zijn of moet 100% bezocht worden?
 • Het saneren van asbest in de woning. Tegenwoordig dient die vaker onder containment en langer te gebeuren. Nadat de luchtmonsters pas zijn vrijgegeven via het lab kan pas weer de woning ook vrijgegeven worden. Kan dit anders? Nu kan een bewoner niet uit of in zijn eigen woning en moet eventueel elders overnachten.
 • Er is verschil tussen medewerkers in asbestherkenning. Zij nemen zelf besluit bij verdacht materiaal dat deze veilig is. Procedure is om dit ook als verdacht materiaal te behandelen. Men wijkt dus gemakkelijk af van procedure door te zeggen dat het niet verdacht is. Besluit blijkt door onderhoudsmedewerker achteraf vaak te lichtvaardig genomen.
 • We zijn een corporatie die woningen heeft in 2 gemeenten. In gemeente 1 mogen huurders zelf hun asbesthoudende golfplaten van eigen bouwsels afvoeren naar gemeentelijke stort (na melding). In gemeente 2 mogen huurders dat niet. Gemeente legt alles bij eigenaar perceel en dat is corporatie. Dit zorgt voor verwarring en wordt ervaren als willekeur en zorgt niet voor draagvlak bij bewoners.

 

 1. Slotronde

Iedereen krijgt de kans tot een laatste woord, een slotconclusie en het doen van een persoonlijke aanbeveling. Ook hiervan wordt verslag opgemaakt.
Zo spoedig mogelijk na de bijeenkomst worden concreet toepasbare aanbevelingen en best practices aan alle aanwezige deelnemers ter beschikking gesteld.