Privacyreglement van de stichting Wetgeving en Belangen (PubliekPrivaat)

 

U leest op dit moment het privacyreglement van de stichting Wetgeving en Belangen (PubliekPrivaat). Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die zijn/worden verzameld door De stichting WEB.

De stichting WEB handelt tevens onder de merknaam PubliekPrivaat en de domeinnaam www.publiekprivaat.nl

Overal waar in dit reglement stichting WEB staat genoemd, dient dus tevens PubliekPrivaat en www.publiekprivaat.nl te worden gelezen.

 

Inleiding

In dit privacyreglement leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Het privacyreglement zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam dit reglement periodiek te raadplegen.

 

De stichting WEB kan haar bedrijfsmatige activiteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. De stichting WEB acht het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgt de stichting WEB de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG). De stichting WEB houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de wet.

 

De stichting WEB werkt samen met andere partijen en de website van de stichting WEB kan links naar andere websites bevatten. De stichting WEB is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze organisaties of de inhoud van deze andere websites. U wordt aangeraden om kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

 

De stichting WEB is een netwerkorganisatie. Er zijn situaties waarin uw gegevens door De stichting WEB verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat dit reglement.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door De stichting WEB, neem dan gerust contact op!

secretariaat@publiekprivaat.nl

Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort

033-4546669

KVK Nr. 30162046

 

 

Doel gegevens

 

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door De stichting WEB. Deze doelen worden hieronder toegelicht.

 

Het versturen van nieuwsbrieven

De stichting WEB stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds behoefte-georiënteerd en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam, organisatienaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van De stichting WEB (www.publiekprivaat.nl). Daarnaast kan aan u mondeling of schriftelijk gevraagd worden om u aan te melden.

 

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt per telefoon of via e-mail of via de website met De stichting WEB (PubliekPrivaat). In het telefoongesprek en in mailberichten en in het formulier op de website wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.

 

Analytics en cookies

De website van De stichting WEB verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruikt de stichting WEB voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over producten en diensten. Om u bij het bezoek aan een website van de stichting WEB te kunnen herkennen, maakt de stichting WEB gebruik van cookies. Deze cookies gebruikt de stichting WEB ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van haar website. De door u aan de stichting WEB op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door de stichting WEB alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert de stichting WEB niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webserver, bij een bezoek aan een website, op uw computer of ander draagbaar device plaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. De stichting WEB kan cookies plaatsen, zodat u gebruik kunt maken van de website en de daarop geboden functionaliteiten. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk als u van een website van de stichting WEB of een bepaalde functionaliteit gebruik wilt maken (essentiële cookies). Ook kan de stichting WEB cookies gebruiken om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen (performance cookies). Tot slot kan de stichting WEB cookies toepassen om het gebruik van de website, producten, diensten en marketingstrategieën te verbeteren (analytische cookies). U kunt cookies blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming en ter uitvoering van de overeenkomsten die zijn/worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële nieuwe relaties en/of opdrachtnemers in het netwerk van / voor werkende Nederlanders van de stichting WEB.

 

Ontvangers

 

De gegevens die De stichting WEB ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

Windows Office 365

Op het moment dat u relatie wilt worden van de stichting WEB, worden uw e-mailadres, naam en organisatienaam opgeslagen in de daarvoor bestemde relatiebestanden en lijsten binnen Microsoft Office 365.

 

Dropbox

De bovenbedoelde relatiebestanden en lijsten, inclusief backups daarvan, zijn opgeslagen op het account van de stichting WEB (PubliekPrivaat) op de servers van Dropbox

 

Ook de website en back-ups van de website van de stichting WEB (www.publiekprivaat.nl) worden gehost bij/via Next Buzz webdiensten. Gegevens die u achterlaat op de website van De stichting WEB zijn op het account van www.publiekprivaat.nl op de servers van/via Next Buzz opgeslagen.

 

Opslagperiode

 

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De stichting WEB, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 

De opslag van uw gegevens is in beginsel voor onbepaalde tijd. U kunt zich immers uitschrijven wanneer u maar wilt, wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar

 

Op het moment dat u contact opneemt met De stichting WEB via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt en/of bewaard. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door De stichting WEB of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via eerdergenoemde software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar De stichting WEB. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

 

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van de stichting WEB (PubliekPrivaat) privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje in de adresbalk.

 

Uw rechten

 

Recht op inzage

U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij De stichting WEB vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met De stichting WEB. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens vanuit de database en het verwerkingsregister.

 

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door De stichting WEB. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u (laten) aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij De stichting WEB opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient De stichting WEB al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij De stichting WEB vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

 

Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij zowel de stichting WEB als bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat De stichting WEB niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat De stichting WEB uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Het gebruik maken van deze rechten kan via onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

 

Plichten

 

De stichting WEB verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk de wens tot het aangaan van zakelijke overeenkomsten en de uitvoering van reeds aangegane overeenkomsten. Denk hierbij aan het aanbieden en ter beschikking stellen van activiteiten, diensten of producten van of via De stichting WEB via e-mail of per gewone post.

 

De gegevens die u verplicht bent aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De stichting WEB de betreffende activiteit, dienst of product niet aanbieden.

 

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met De stichting WEB met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

 

De stichting WEB behoudt zich het recht voor om de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer De stichting WEB dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De stichting WEB te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Hebt u vragen?

Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens: